Dayanışma ve İş Birliği

 Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı amaçlarına ulaşmamızda büyük bir paya sahip olan meslek grupları arası işbirliği ve ortaklıklar, süreç içerisinde aksiyon alınmasında önemli bir yere sahiptir. Amaçlar doğrultusunda hareket edilirken meslek grupları arası olduğu gibi devlet ve sivil toplum arası dayanışma da yadsınamaz bir önem arz etmektedir.

 

  Bu bağlamda, Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı 2030 amaçlarına ulaşmak için atılan en büyük adım, Birleşmiş Milletler tarafından 23 Eylül 2019 tarihinde New York’ta Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı temasında düzenlenen yüksek düzey toplantısıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler Genel Meclisi tarafından düzenlenen haftada yer alan bu tematik toplantı, hem kendi ülkelerinde hem de evrensel olarak sağlık kapsayıcılığı konusunda seslerini duyurmaya çalışan tüm gönüllülerin bu konuya dikkat toplamasına yardımcı olmuştur.

 

  Bu çalışmalar için UHC2030 tarafından hazırlık süreci yürütülmüş olup bu süreçte paydaşların görüşleri ve çevrimiçi anketlerden yararlanılmıştır. Bu hazırlık sürecinde atılan en önemli adımlardan biri ise Birleşmiş Milletler Genel Meclisi Başkanı tarafından bir araya getirilen paydaşlarla interaktif bir oturum olmuştur. Oturumun temel amacı ise üye ülkelerin yüksek temsilcilerini, Genel Meclis gözlemcilerini, parlamenterleri, yerel hükümet temsilcilerini, Birleşmiş Milletler kuruluşlarını, hükümet dışı kuruluşları, davetli sivil toplum örgütlerini, yardımsever kuruluşları, akademik üyeleri, tıbbi kuruluşları, özel sektör kuruluşlarını; kadın, çocuk, genç ve yerel liderleri destekleyen kuruluşları bir araya getirerek hazırlık sürecinin bir parçası olmalarını ve farklı perspektiflerden bakan kişilerin seslerini birbirlerine duyurmalarını sağlamaktır. 

 

  Aynı zamanda katılımcılara, eyalet yöneticilerine oturumlarda sunulacak anahtar öncelikler hakkında sahadaki deneyimlerin ve en iyi yöntemlerin altı çizilerek, sivil toplum kuruluşları, özel sektörler ve diğer hissedarların karşılaştığı özel zorluklara da dikkat çekilerek görüş alışverişi yapmaları için teşvikte bulunulmuştur.

 

Toplantıda, Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı için gerekli olan belirli koşullara odaklanılmış ve aşağıdaki anahtar mesajlar verilmiştir:

  1. Sağlık ötesinde politik liderlik sağla!

  2. Kimseyi geride bırakma!

  3. Yasallığı kontrol et!

  4. Bakım kalitesini savun!

  5. Daha çok yatırım, daha iyi yatırım!

  6. Birlikte hareket et!

 

 Bu maddelere odaklanılmakla beraber Evrensel Sağlık Kapsayıcılığının sosyoekonomik ilerleyişteki önemine, eşitlik ve sosyal adalete olan katkılarına da dikkat çekilmiştir. Sağlık sistemlerini, Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı bağlamında ilerletme çabaları, tüm sağlık temelli amaçlara ve sağlık dışında bazı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması yolunda da önem arz etmektedir. Bu hedeflerden bazıları, Hedef 1 (Yoksulluğa son!), hedef 2 (Açlığa son!), hedef 4 (Nitelikli eğitim!), hedef 5 (Toplumsal cinsiyet eşitliği!), hedef 6 (Temiz su ve sanitasyon!), hedef 8 (İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme!) ve hedef 16 (Barış, adalet ve güçlü kurumlar!) şeklindedir.