Evrensel Sağlık Kapsayıcılığına Ulaşılmasında Sağlık Sistemlerine Yapılan Yatırımların Önemi

Sağlık seviyesinin yüksek olması, tüm toplumların temel hedefidir. Sağlık sistemlerii, politika yapıcıların doğrudan kontrolünde yer alan nüfus sağlığına en önemli katkılardan biridir. Sağlık sistemlerinin finansal yönden korunması ve ekonomik ve sosyal yatırımlar, Evrensel Sağlık Sigortası'nın (UHC) nihai hedeflerinden biridir.  Bu hedefe rağmen sağlık sistemleri için daha fazla finansman sağlamaya çalışılan politikalara şüpheyle yaklaşma durumuyla karşı karşıya kalınabiliyor. Bu kuşku, sağlık sistemlerinin temel ekonomik ve mali hedefleri desteklemeyebileceği inancından kaynaklanmaktadır. Bu endişelere rağmen, sağlık sistemlerinin ekonomide önemli ve büyük ölçüde olumlu bir rol oynayabileceğine dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. 

Tek başına bir endüstri olan sağlık sistemi, bir iş kaynağı olmasının yanı sıra, bilimsel araştırma endüstrileri üzerindeki etkisi ile ekonomiye katkıda bulunabilir. Bu araştırma çalışmalarına verilebilecek en güncel örnek COVID-19 aşılarının geliştirilmesidir.

Aynı zamanda sınır ötesi sağlık hizmetleri ve uzaktan hizmet sunumu, eğitim sektörü ve iş gücü göçü de ekonomiyi etkilemektedir. Sağlık sistemleri aynı zamanda, işgücü üzerindeki etkileriyle ekonomiyi ve toplumu dolaylı olarak etkiler. 

Sağlık sistemi, mutluluk ve yaşamdan zevk alma gibi kavramlara önemli bir katkı sağlar. Sağlık sistemleri ayrıca sosyal korumayı iyileştirir ve sağlık durumunun ortadan kalkması durumunda ortaya çıkan yoksulluğu azaltır. Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı (UHC) tarafından sağlanan bu "sigorta" en az üç şekilde gerçekleşir: gelecekteki olumsuz sağlık şoklarının bireyin hanesi için mali açıdan yıkıcı olmayacağına dair ön güvence sağlanması; bir acil sağlık durumu meydana geldiğinde beklenmedik harcamalarda kaçınma ve başkalarının da benzer şekilde korunduğu bilgisiyle oluşan toplumsal birliktelik.

Evrensel sağlık sigortasına ulaşmak, temel sağlık hizmetlerine yönelik sağlık sistemleri gerektirir. Temel sağlık hizmetleri, üç bileşen üzerinde aynı anda hareket ederek sağlık ve refah düzeyini ve dağılımını en üst düzeye çıkarmak için tüm toplumu kapsayan bir yaklaşımdır. Bu üç bileşen; bütünleşmiş sağlık hizmetlerinin ana bileşeni olarak temel halk sağlığı işlevleri, politikalar ve eylem planları, insanları ve toplulukları güçlendirmektir.

Sağlık sisteminin ekonomik ve sosyal yönden faydasının uzun süre toplum ve hükümetler tarafından tam kavranamaması nüfusun sağlık sistemlerinden memnuniyetindeki büyük farklılıkların ana nedeni olarak görülebilir. Ülkelerin Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı doğrultusunda sürdürülebilir ilerleme kaydetmeleri için kamu finansmanı şarttır. Herkes için kaliteli sağlık hizmetlerine eşit erişim ve mali koruma sağlamak için bu fonların verimli bir şekilde kullanılması ve öncelikli nüfus ve hizmetlere yönlendirilmesi gerekmektedir.